fbpx

ویزای L

ویزای L-1

ویزای L-1

متقاضی این نوع ویزا 3 سال قبل تر از درخواست پذیرش دادن،می بایستی که حداقل یک سال به صورت مستمر در استخدام اداره ی اصلی یا شعبه ی وابسته یا تابع شرکتی که در آمریکا قرار دارد ؛بوده باشد.

همچنین از نظر سمت شغلی باید در سمت مدیریتی یا نظارت یا کارمند فوق تخصصی مشغول به کار باشد. این ویزا برای افرادی که در یک شرکت جدید برای استخدام جذب می شوند هم صادر می شود. مدت زمان اعتبار این ویزا یکسال  است و برای تمدید مجدد آن باید تداوم فعالیت شرکت مربوطه ثابت شود.

ویزای L1-B

این ویزا برای فوق متخصصانی که قصد ارایه خدمات به شرکت اصلی و یا شعبه وابسته و تابع کارفرمای سابق خود را دارند به آمریکا سفر می کنند. این ویزا برای حداکثر یک سال به شخص اجازه اقامت در آمریکا را می دهد. دیگر کارمندان واجد شرایط شرکت هم تا حداکثر 3 سال اجازه  اقامت آمریکا را دارند تا زمانی که متقاضی فرجه ی اقامتی 5 ساله اش پر شود می تواند برای دو سال دیگر ویزایش را تمدید کند.

ویزای L-1A

این ویزا برای اشخاصی که سمت مدیریت و نظارت در کار را دارند و قصد ارایه خدمات به شرکت اصلی ،یا شعب وابسته و تابعه ی شرکت سابق خود را دارند صادر می شود. همچنین کارمندان برگزیده شرکت ها هم برای افتتاح شعبه های جدید می توانند به مدت حداکثر یک سال  واردآمریکا شوند وگاهی هم تا 3 سال حق تمدید اقامت خود دارند.

ویزای   L1-A قبل از رسیدن به 7 سال فرجه ی متقاضی برای دو سال می تواند تمدید شود.

ویزای L-2

این ویزا برای همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال متقاضی صادر می شود. همسر و فرزندان این شخص اجازه ی کار کردن بدون اجازه در آمریکا را نخواهند داشت.

شرایط اقامت و تمدید صاحبان این ویزا منوط به شرایط ویزای L1-B  می باشد.

آیا من واجد شرایط اخذ ویزای L-1 هستم؟

One Key Visa Inc. | All Rights Reserved
error: Content is protected !!