fbpx

ویزای J

ویزای j-۱

ویزای J-1

این نوع ویزا با هدف ارتباط فرهنگی و آموزشی بین مردم آمریکا و سایر کشورها می باشد. این ویزای غیر مهاجرتی اغلب به اساتید،پژوهشگران و محققان،کارآموزان ،دانشجویان دانشگاه ها و معلم ها و دانش آموزان مقطع متوسطه ،دانشجویانی که در دوره های تابستانی شرکت می کنند،
پزشک های خارجی، متخصص غیر دانشگاهی،که برای زمان کوتاه در آمریکا به سر می برند صادر می شود که پس از اتمام دوره ی معین باید آمریکا را ترک کنند.

ویزای ۲-J برای همراهان

ویزای J-۱ مختص اعضای خانواده ی دارنده همسر و فرزندان مجرد زیر ۲۱ سال شخص دارای ویزای J-۱ با دریافت ویزای j-۲ می توانند همزمان
و یا بعد از ورودش به آمریکا وی را همراهی کنند. مدت زمان اعتبار این ویزا منوط به داشتن اعتبار ویزای J-۱ می باشد.

One Key Visa Inc. | All Rights Reserved
error: Content is protected !!