ویزای توریستی آمریکا

ویزای توریستی آمریکا یک ویزای غیرمهاجرتی بوده و متقاضیانی که برای مدت زمان کوتاه قصد ورود به آمریکا را دارند می بایستی متقاصی یکی از دو نوع این ویزا B1/B2 باشند.