دانشگاههای آمريکا از يک سيستم مداوم ارزيابی استفاده می کنند و برای هر دوره انتخاب شده نمره ای تعيين می کنند. تقريباً تمامی دروس کلاسها بر نمره نهايی تاثير خواهند داشت. از امتحانات و آزمون ها، انشاء يا تکاليف نوشته، گزارشات آزمايشگاهی، کارهای آزمايشگاهی يا کارگاهی، حضور در کلاس، و شرکت در کلاس می توان برای تعيين نمره نهايی استفاده کرد. اين بدان معنا است که بايد با خواندن و تکاليف مربوط به رشته، و حضور مرتب سر کلاسها برنامه را دنبال کنيد. در ذيل مقياس نمره گذاری کلی به درصد و به حروف که در کالج های آمريکا استفاده می شود:

100 – 90% = A
89 – 80% = B
79 – 70% = C
69 – 65% = D
64 – 0% = F

GPA

معنی GPA (معدل نمرات) چيست؟

برای تمامی ، GPA تکميل می کند. معدل رويهمرفته يا GPA هر دانشجو دوره دانشگاهی خود را با کسب معدل يا GPA دوره هايی است که طی برنامه دانشگاهی انتخاب و تکميل شده است. اکثر دانشگاهها از مقياس 4.0 برای خود را بدانيد، ارزش عددی نمره ای که در هر دوره به حروف گرفتيد را انتخاب GPA استفاده می کنند. برای اينکه و مانند آن، (سپس اين نمره را با تعداد واحد ی که برای هر ”B” 3 امتياز برای ،“A” کنيد ) معمولاً 4 امتياز برای دوره تعيين شده است، ضرب کنيد. در آخر اين نمرات را با يکديگر جمع بزنيد و سپس تقسيم بر کل تعداد واحد دوره کنيد.

کل تعداد واحد ها نمره به عدد

  نمره به حرف 

12

3 4.0

A

9 3 3.0

B

6 3 2.0

C

27 9

9

GPA 3.0 = 27 تقسيم بر 9

اکثر دانشگاهها همچنين نوعی امتياز ويژه ارائه می دهند. برای دريافت امتياز ويژه، دانشجويان ممکن است ملزم به تکميل واحد های اضافی، نوشتن انشاء برای امتياز ويژه، و /يا گذراندن امتحان کاملی در حيطه مورد نظرشان باشند؛جزييات کامل به دانشگاه و/يا بخش تحصيلی مربوط خواهد شد.

مدرک کارشناسی در آمريکا معمولاً چهار سال برای تکميل طول می کشد؛ مدرک کاردانی دو سال طول می کشد. سال تحصيلی به وسيله هر کالج به صورت جداگانه تعيين می شود، اما معمولاً شامل دو ترم يا نيمسال است، و از ماه سپتامبر تا مه طول می کشد. برای کسب مدرک دانشگاهی دانشجو بايد تعداد خاصی واحد کسب کرده باشد. هر دوره ای که انتخاب می شود تعداد خاصی واحد دارد. برای هر دوره انتخاب شده، دانشجويان نمره ای بر اساس ارزيابی مداوم تکاليف دريافت می کنند.اگر می خواهيد در ايالات متحده آمريکا تحصيل کنيد تحصيلات در مقطع کارشناسی بر مبنای نمره معادل حرفی که برای هر دوره داده می شود، محاسبه خواهد شد. اين معدل GPA معدل يا برای تعيين نحوه عملکرد دانشجو در برنامه دانشگاهی استفاده می شود.