fbpx

سایر ویزا ها

ویزا های غیر مهاجرتی

ویزای B

ویزای 1-B و ویزای 2-B

ویزای E

ویزای E-۱ و ویزای E-۲

ویزای H

ویزای موقت صاحبان مشاغل H1-B

ویزای J

ویزای J-۱ یا مبادله بازدید کننده

ویزای L

ویزای L-1A و ویزای L1-B

ویزای M

ویزای دانشجویان فنی و حرفه ای

ویزای P

ویزاهای P-1, P-2, P-3, P-4

ویزای o

ویزای اتباع خارجی با استعداد منحصربفرد در زمینه های علوم،هنر،آموزش،تجارت،ورزش

ویزای U

غیر مهاجرتی که برای قربانیان مجموعه جرایم

ویزاهای دائم مهاجرتی (گرین کارت ها)

EB-1

گرین کارت از طریق EB-1

EB-2 / NIW

گرین کارت از طریق EB-2 / NIW

EB-3

گرین کارت از طریق EB-3

EB-4

گرین کارت از طریق EB-4

EB-5

گرین کارت از طریق EB-5

DV Lottery

گرین کارت لاتاری

One Key Visa Inc. | All Rights Reserved