مرحله عقد قرارداد

در صورت تمایل به عقد قرار داد، قرارداد از طریق ایمیل برای شما ارسال می گردد و شما می توانید بطور کامل آنرا مطالعه و پس از تکمیل و امضاء، آن را از طریق email برای ما ارسال دارید تا پس از آن پرونده تحصیلی شما را آغاز نماییم.هزینه خدمات این شرکت در دو مرحله دریافت می گردد. پرداخت اول در هنگام امضای قرارداد و پرداخت دوم پس از اخذ پذیرش و هنگام ارسال پرونده ویزای دانشجویی. پرداخت هزینه ها از ایران به ریال معادل و توسط یک صرافی دارای قرارداد با OneKeyVisa انجام می گیرد. نحوه تماس با صرافی به متقاضی اعلام خواهد شد.

مرحله تهیه و ارسال مدارک

پس از رفع ابهامات احتمالی، متقاضی می بایست از تمامی مدارک مورد نیاز مدارک موردنیاز اسکن تهیه نموده و آن ها را برای بررسی نهایی ارسال نماید تا گروه مشاورین تحصیل در آمریکا از عملی شدن اخذ پذیرش برای متقاضی مطمئن گردند.پرونده شما را در زمینه پذیرش تحصیلی از دانشگاههای مورد نظر پیگیری می نمائیم . مدت زمان این پروسه بسته به دانشگاه، رشته و مقطع تحصیلی دارد.

اخذ پذیرش و ارسال پرونده ویزای دانشجویی

پذیرش شما از دانشگاه مذکور اخذ می شود و دراختیار شما قرار می گیرد.اندکی بعد از اخذ تاییده پذیرش به فاصله ۳۰ الی ۴۵ روز فرم هایی جهت تهیه مدارک مورد نیاز تقاضای ویزای دانشجویی به شما تحویل می گردد.

تضمین

اخذ پذیرش برای موکلین این شرکت تضمینی می باشد. در صورت عدم پذیرش، هزینه های اخذ شده مسترد خواهد گردید. در صورت رد پرونده ویزای دانشجویی به دلیل نقص پرونده، محل تحصیل و یا رشته تحصیلی هزینه اخذ شده مسترد نمیگردد.